Regulamin sklepu internetowego THE SHOEMAKER (https://www.shmkr.com)

The Shoemaker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, 31-108 Kraków, ul. Retoryka nr 17 lok. 3, której dokumentację przechowuje Sąd w Krakowie, XI wydział pod numerem KRS 0000959315, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł
zwana dalej “Spółką” prowadzi sklep internetowy The Shoemaker w domenie www.shmkr.com oraz w jej poddomenach.

I. Definicje

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu (w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wskazanych powyżej wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów);
2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22 pkt 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Posiadacz – podmiot, który wszedł w posiadanie Bonu podarunkowego i aktualnie nim dysponuje, w szczególności Klient lub podmiot, któremu Klient przekazał zakupiony Bon;
4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego The Shoemaker (www.shmkr.com);
6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy www.shmkr.com za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, między innymi obuwie
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy The Shoemaker Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r. poz. 827);
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); w rozumieniu ustawy o VAT art. 7 ust. 7;
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.II.

II. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, pod adresem: www.shmkr.com, prowadzony jest przez The Shoemaker Sp. z o.o z siedzibą w w Krakowie, 31-108 Kraków, ul. Retoryka nr 17 lok. 3,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Krakowie, XI wydział pod numerem KRS 0000959315,

Regulamin normuje prawa i obowiązki Stron w związku z:

1. zakupem Towarów w Sklepie przez Klientów,
2. zakładaniem, prowadzeniem i zamykaniem Kont przez Sklep,
3. oferowaniem przez Sklep Klientom innych narzędzi lub świadczeniem innych usług, w szczególności oznaczaniem Towarów jako Ulubione,
4. dystrybucją Newslettera przez Sklep,
5. zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Sklep.
6. Aby korzystać ze Sklepu Klient powinien dysponować:

a) urządzeniem telekomunikacyjnym do przeglądania stron internetowych, np. komputerem, smartfonem, tabletem;
b) oprogramowaniem do przeglądania stron internetowych np. Chrome, Firefox, Internet Explorer;
c) połączeniem z internetem,
d) kontem poczty elektronicznej.

7. Dostęp do niniejszego Regulaminu możliwy jest w każdym czasie za pośrednictwem linku na stronie serwisu www.shmkr.com w sekcji Regulamin.
8. Sklep dostarcza towary na terenie Unii Europejskiej.
9. The Shoemaker Sp. z o.o.  przysługuje własność intelektualna przedmiotów związanych z jego działalnością Sklepu. Własność intelektualna w szczególności obejmuje prawa autorskie do: loga, projektu witryny internetowej Sklepu, fotografii przedstawiających Towary, tekstów umieszczonych na witrynie internetowej.
10. Jakiekolwiek korzystanie bez wyraźnego zezwolenia The Shoemaker Sp. z o.o. z własności intelektualnej  jest zabronione.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
2. Klient zobowiązany jest do:

A. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
B. niepodejmowania działań, które sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami wyrządzają szkodę Sklepowi lub osobom trzecim lub naruszają ich dobra osobiste,
C. nie będzie naruszał praw Sklepu lub osób trzecich do własności intelektualnej związanej
ze Sklepem, z działalnością Sklepu lub Towarami,
D. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
E. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
F. Nie będzie uzyskiwał lub starał się uzyskać dostęp do danych, do którego nie jest uprawniony, w szczególności przez naruszanie zabezpieczeń.
G. Podanie w Sklepie danych np. przy zakładaniu Konta, wypełnianiu formularza Zamówienia lub zamawianiu Newslettera jest równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba jest uprawniona do podawania danych i korzystania z nich, w szczególności do korzystania z podanego konta poczty elektronicznej. W szczególności założenie Konta lub złożenie Zamówienia w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej jest równoważne zapewnieniu, że działająca osoba jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.
H. Osoba, która narusza zasady przedstawione w ustępie powyżej, ponosi odpowiedzialność
za wszelkie szkody i inne skutki nieuprawnionego działania.
I. Niezależnie od konsekwencji przewidzianych m.in. przepisami prawa cywilnego i karnego naruszenie którejkolwiek z powyższych zasad, usiłowanie lub współudział upoważnia Sklep do natychmiastowego zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta. Ocena praw i obowiązków stron wynikających z zawartych umów sprzedaży Towarów Klientowi przez Sklep zależy od okoliczności naruszenia.

IV. Oferta, ceny i metody płatności

1. Wszystkie oferowane Towary są nowe i oryginalnie zapakowane.
2. Czas wytworzenia produktów to okres około 20 dni roboczych wynikający z trybu produkcji produktów.
3. Sklep dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia Towarów odzwierciedlały ich oryginalne parametry, takie jak na przykład kolor. Jednakże ze względu na różne parametry urządzeń odbiorczych Klienta, odwzorowanie może nieznacznie różnić się od rzeczywistości. Klient przy zakupie powinien kierować się zawsze dodatkowym opisem, a w razie wątpliwości skontaktować się z pracownikiem Sklepu.
4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany prezentowanej oferty.
6. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, którą są doliczane do ostatecznego kosztu Zamówienia w zależności od sposobu dostawy.
7. Promocje dotyczące dostaw, obowiązujących w dniu Zamówienia uwzględnione są w ostatnim kroku przed potwierdzeniem zamówienia i zapłatą. Szczegóły prezentuje rozdział VI niniejszego Regulaminu.
8. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

1. przelewem bankowym na rachunek Spółki, Santander Bank 68 1090 2590 0000 0001 4997 5711
2. płatnością kartą z PayU
3. Płatność online z PayU
4. Blik

9. W przypadku wyboru przelewu bankowego Zamówienie zostanie wysłane po wpłynięciu pełnej należnej kwoty zapłaty na konto bankowe Sklepu. W przypadku braku odnotowania wpłaty w terminie 3 dni roboczych oraz braku kontaktu z Kupującym, Zamówienie zostanie anulowane i potraktowane jako odstąpienie od umowy.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.shmkr.com , dokonać wyboru poszukiwanych produktów i ich charakterystyk (jak np. Kolor, rozmiar), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące m.in.:

1. przedmiotu zamówienia,
2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
3. wybranej metody płatności,
4. wybranego sposobu dostawy,
5. czasu realizacji zamówienia i dostawy,

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty, np. „Zamawiam i płacę”.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z The Shoemaker Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Do każdej Umowy sprzedaży dołączony zostanie paragon fiskalny lub faktura VAT, klient musi dokonać wyboru formy potwierdzenia przed opłaceniem zamówienia. Po opłaceniu zmiana formy potwierdzenia zakupu jest niemożliwa.
12. W przypadku niemożliwości zrealizowania Zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie oraz zwróci całą otrzymaną od klienta kwotę, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia.

VI. Dostawa i czas realizacji zamówienia

1. Dostawa Towarów jest standardowo ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Przesyłka jest każdorazowo ubezpieczona oraz zapakowana z należytą starannością zapewniającą jej bezpieczny transport.
2. Opcjonalnie możliwa jest dostawa Towarów poza granice obszaru EU, jednakże każdorazowo wymaga wcześniejszego kontaktu Klienta ze sklepem w formie mailowej lub telefonicznej, w celu uzgodnienia warunków i możliwości dostawy. Niezbędne dane kontaktowe znajdują się w części „Kontakt” strony głównej www.shmkr.com.
3. Dostawa zamówionych Towarów na terenie obszaru Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z wyborem Kupującego. Koszty dostawy stanowią koszt dodatkowy do ceny towaru i zależą od wybranej opcji dostawy, a ich aktualną spodziewaną wysokość można sprawdzić na stronie w Dostawa i płatność. Chociaż Sklep dba o ich bieżącą aktualizację to zastrzega sobie możliwość ich tymczasowej niezgodności w momencie, gdy firma kurierska zmieni stawki, a pracownik Sklepu nie zdąży dokonać aktualizacji w systemie. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia, tuż przed ostatecznym jego potwierdzeniem przez Kupującego – w tym przypadku jednak są one dla Kupującego ostateczne i nie ulegną już zmianie.
4. Na koszt dostawy składa się koszt przesyłki, który Sklep płaci operatorowi zależnemu od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz koszty przygotowania przesyłki, w tym m.in. koszty kartonika/listu, wypełniacza, materiałów pakowych i innych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przygotowania paczki.
5. Kupującemu przysługuje „darmowa dostawa” tj. promocyjna oferta dostawy bez dodatkowych kosztów w przypadku, gdy wartość Towarów w Zamówieniu, po uwzględnieniu wszelkich rabatów i upustów przekracza 300zł brutto.
6. Na całkowity czas realizacji Zamówienia na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej składa się suma trzech elementów: czas wytworzenia butów, który nie zajmuje dłużej niż 20 dni roboczych, czas przygotowania zamówienia do wysyłki, kończący się podjęciem przesyłki przez kuriera oraz czas dostawy.
7. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki kończący się jego podjęciem przez kuriera to maksymalnie 23 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt państwowych), jednakże Sklep dokłada wszelkiej staranności i podejmuje próbę, aby każde z zamówień zrealizować w trybie szybszym. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy Sklep uzgodnił z Klientem inny termin dostawy, w tym m.in zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne lub tworzone na indywidualne zamówienie Klienta.
8. Status realizacji dostawy Kupujący w każdym czasie może sprawdzić w Panelu Klienta, dostępnym na stronie www.maisonstore.pl po zalogowaniu z wykorzystaniem sposobu określonego przy rejestracji konta.
9. Koszty, warunki realizacji oraz spodziewane czasy dostawy Towarów poza granice obszaru Rzeczypospolitej Polskiej zostaną każdorazowo uzgodnione i potwierdzone z Kupującym.
10. Do czasu doręczenia przesyłki to Sklep ponosi za nią odpowiedzialności w trakcie jej transportu do Kupującego w związku z czym to pracownik Sklepu będzie prowadził ewentualną procedurę reklamacyjną z firmą kurierską, a Klient tym samym akceptuje, że to Sklep będzie tym, któremu przysługują roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki wobec firmy kurierskiej.
11. W momencie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki czy braków (niezależnie czy w obecności kuriera czy po jego odjeździe) Klient powinien dokonać zgłoszenia zastrzeżeń kurierowi i żądać sporządzenia stosownego protokołu, co znacząco ułatwi i przyśpieszy procedurę załatwienia sprawy.
12. Momentem doręczenia jest odbiór przesyłki od kuriera potwierdzony odpowiednim dokumentem odbioru lub odbiór z Paczkomatu potwierdzony odpowiednim rejestrem w systemie.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w ich posiadanie.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres prowadzącego Sklep lub pocztą elektroniczną na adres contact@shmkr.com).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klient otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych przez Sklep płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w momencie składania Zamówienia), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
5. Klient otrzyma zwrot płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient z tego tytułu nie poniesie żadnych dodatkowych opłat.
6. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towarów.
7. Jeśli odstąpienie od umowy ma miejsce po dostarczeniu Towarów do Klienta, Klient zobowiązany jest odesłać na swój koszt Towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od mowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8. Wraz ze zwracanymi Towarami, Kupujący zobowiązany jest zwrócić wszystkie gratisy, prezenty i i inne elementy, które otrzymał wraz z Zamówieniem.
9. Zwrot Towarów powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu.
10. Zwrot Towarów odbywa się na adres prowadzącego Sklep, a Klient ma możliwość samodzielnej wysyłki.
11. Obowiązek zwrotu Towaru nie zostanie dopełniony w przypadku wysyłki za pobraniem, gdyż Sklep nie ma możliwości odbioru tego rodzaju przesyłki i każdorazowo zostanie ona odrzucona.
12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, tak jak miałby możliwość dokonać tego w sklepie stacjonarnym.
13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach wskazanych w aktualnych przepisach, w szczególności do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz:

1. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Prowadzący Sklep jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 pkt 1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 pkt 1-3 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu mogą zostać zgłoszone m.in przez zalogowanie się do panelu Klienta w sposób wybrany przy rejestracji, a następnie postępowanie zgodnie z instrukcjami sekcji „Reklamacje”.
3. W celu zgłoszenia reklamacji dla zakupu dokonanego bez rejestracji, prosimy o skorzystanie z wzoru formularza reklamacji, który można przekazać do Sprzedawcy np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@shmkr.com. Jeżeli zgłaszane przez Klienta żądanie wymaga przekazania Towaru do Sprzedawcy lub Sprzedawca uzna to za niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji, to należy go odesłać w warunkach zapewniających bezpieczny transport na adres prowadzącego Sklep.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
5. Klient w ramach przysługujących mu praw może żądać doprowadzenia produktu wadliwego do zgodności z umową poprzez naprawę, wymianę, zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny.
6. Sprzedawca w ramach przysługujących mu praw zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu doprowadzenia produktu wadliwego do zgodności z umową produktu, jeżeli sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej
i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów
w rozsądnym terminie.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres contact@shmkr.com.
3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

XIII. Znaki towarowe i prawa własności intelektualnej.

1. Wszystkie znajdujące się na stronie Sklepu nazwy i znaki towarowe dotyczące Towarów są używane jedynie w celu prezentacji oferty i są wyłączną własnością podmiotów, na które zostały zarejestrowane.
2. Wszystkie znajdujące się na stronie Sklepu nazwy i znaki towarowe dotyczące systemów
 i operatorów płatności, banków, kart płatniczych oraz usług i produktów firm kurierskich
są używane jedynie w celu prezentacji sposobów płatności lub dostawy i są wyłączną własnością podmiotów, na które zostały zarejestrowane.
3. Sklep korzysta ze zdjęć, opisów i materiałów przekazywanych przez producentów lub ich autoryzowanych dystrybutorów w oparciu o uzyskane zgody. Treści te są chronione prawem autorskim dalsze ich publikowanie, zapisywanie, kopiowanie czy zmienianie może być zabronione.
4. Sklep korzysta również z własnych materiałów, zdjęć i publikacji do których wyłączne prawa posiada D&H Luxury Sp. z o.o., a ich dalsze publikowanie, zapisywanie, kopiowanie czy zmienianie jest prawnie chronione i zabronione.

XIV. Regulamin, rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Regulamin udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie głównej https://www.shmkr.com w sekcji Regulamin.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany brzmienia niniejszego Regulaminu poprzez publikację jego nowszej wersji z zastrzeżeniem, że wszystkie poprzednie wersje podlegają archiwizacji oraz będą dostępne na pisemne żądanie Klienta.
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie nie będą obowiązywały do Zamówień złożonych przed ich publikacją, chyba że zmiana warunków będzie wymagana przepisami prawa lub przez właściwy organ państwowy.
4. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem, a Klientem będącym Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wynikłych z realizacji Zamówienia, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.
5. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wynikłych z realizacji Zamówienia, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę The Shoemaker Sp. z o.o.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć